آهنگسازی و استودیوی صدا
.

ساخت سرود ملی حفاظت اطلاعات ناجا

ساخت سرود ملی بسیج جامعه پزشکی

ساخت سرود بانک قوامین