شرکت فرودگاه های کشور
برگزاری نشست خبری و تور رسانه ای اصحاب رسانه همراه با مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور

برگزاری نشست خبری و تور رسانه ای اصحاب رسانه همراه با مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور

برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان ستاد شرکت فرودگاه های کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی

برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان ستاد شرکت فرودگاه های کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی

برگزاری جشن نیمه شعبان در جمع کارکنان شرکت فرودگاه های کشور

برگزاری جشن نیمه شعبان در جمع کارکنان شرکت فرودگاه های کشور

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1391

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1391

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1392

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1392

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1393

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1393