سازمان بهزیستی
برگزاری جشن گلریزان مجتمع بهزیستی وحدت

برگزاری جشن گلریزان مجتمع بهزیستی وحدت

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشن گلریزان سازمان بهزیستی کشور_ شیرخوارگاه آمنه 1397

برگزاری جشن گلریزان سازمان بهزیستی کشور_ شیرخوارگاه آمنه 1397

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96