سازمان بهزیستی
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشن گلریزان سازمان بهزیستی کشور_ شیرخوارگاه آمنه 1397

برگزاری جشن گلریزان سازمان بهزیستی کشور_ شیرخوارگاه آمنه 1397

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96