دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مهر 95

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مهر 95

ساخت مستند سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ساخت مستند سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران