بانک دی
برگزاری جشن بزرگ خانواده‌های بانک دی در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی در سال 1393

برگزاری جشن بزرگ خانواده‌های بانک دی در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی در سال 1393