گروه های سرود و همخوانی
.

گروه سرود و نمایش فرم نورمشکات

گروه الغدیر

گروه محراب- سازمان بهزیستی

گروه همخوانی ذکر - بسیج

گروه همخوانی لیله القدر - سازمان خصوصی سازی

گروه همخوانی نسیم قدر - بانک مهر اقتصاد

دستان گویا