کودک و نوجوان
.

یه قل دو قل

عموهای آبنباتی

مهرداد نظام آبادی

جناب خان

فیتیله ای ها

خاله شادونه

پنگول و دایی

عمو پورنگ

عمو تورنگ

عمو مهربون