نوازنده و خواننده صحنه
.

پوریا وثوق

شهرام نیکیار

محمد پیرزاده

علی نفری