نوازنده و خواننده صحنه
.

محمدعلی انصاری شاد

پوریا وثوق

شهرام نیکیار

محمد پیرزاده

علی نفری