مجری
.

احمد اکبرنژاد

علی معصومی

مسعود روشن پژوه

پیمان طالبی

سید جواد هاشمی

محمدرضا حسینیان

ابوالفضل آقاخانی

مرتضی حسینی و احمد اکبرنژاد

مجید یراقبافان

مهران امامیه

محمد هادی صلح جو

سید وحید مرتضوی

راحله امینیان

بهزاد احمدی

امیر جوشقانی

نیما کریمی

باربد بابایی

حسین رفیعی

خانم زهرا شوقی به همراه همسرشان