قاری قرآن
.

رضا جوشقانی

مسعود گرجی

علی شیرزاد

سید جواد حسینی

قاری نوجوان - محمدرضا حاتمی

استاد سعیدیان

استاد کریم منصوری

علی محمد پور

قاری نوجوان - محمد رضا طاهری

محمدجواد فروغی

جعفر فردی

حامد شاکر نژاد

حامد علیزاده

دکتر نیکدستی

سید مهدی تاج زاده