شاعر و خواننده آئینی
.

علی اکبر قلیچ

پیمان طالبی

اسماعیل آذر

ناصر فیض

هادی جانفدا

فاضل نظری

قاسم صرافان

علیرضا قزوه

سعید بیابانکی

مجید تال

امید معنوی

سید حمیدرضا برقعی

محمدجواد شرافت

سعید پاشازاده

محمدعلی بیابانی

مرتضی امیری اسفندقه

احمد بابایی